Valmis magistritöö meie tegevuse näitel

Maarja Masing kaitses juuni alguses magistritöö, mille teemaks oli õuelastehoiu tööd toetavad ja takistavad tegurid õuelastehoiu õpetajate arvamuste põhjal.  Töö autor võtab selle lühidalt kokku nii:

Eesti ühiskonnas on õuelasteaedade teema veel uudne, seadusandluses puuduvad sellekohased terminid ning regulatsioonid. Seevastu mujal maailmas on samalaadsetel lasteaedadel ja- hoidudel juba aastakümnete pikkune ajalugu. Viimastel aastatel on Eestis tekkinud üksteisest sõltumatult kolm õuelastehoiu algatust, millest praegusel ajal ka üks tegutseb. Kuna senini pole Eestis õuelasteaedade ega -hoidude teemat uuritud, siis ei saanud seni tõsikindlalt väita, milliste toetavate ning takistavate teguritega seda tüüpi lasteasutused kokku puutuvad.

Uurimuses osalenud õpetajad kirjeldasid igapäevategemisi õuelastehoius ning tõid välja tööd takistavaid ning toetavaid tegureid. Selgus, et suurel määral õuekeskkonnas tegutsedes mõjutavad igapäevategemisi aastaaegadest tulenevad asjaolud ning tegevuskoht. Takistavate teguritena toodi esile siseruumidega seotud probleeme, puudujääke õpetajate haridusalases ettevalmistuses ja töökorralduslikes küsimustes ning lapsevanemate erinevaid ootusi. Samuti toodi intervjuude käigus välja ettepanekuid, kuidas edaspidises tegevuses takistavaid tegureid vähendada. Toetavate teguritena toodi välja õuelastehoiu kasulikkust nii lapse kui ka õpetaja seisukohalt. Samuti tehti ettepanekuid, mis looksid edaspidi veelgi tõhusama töökeskkonna.

Õpetajate vastustest ilmnes, et õuelastehoiu igapäeva olmeküsimused on võtnud õpetajatelt palju energiat ja jõudu ning selle võrra on jäänud vähem tähelepanu sisulistele teemadele. Paljudes vaadetes ollakse üksmeelel, kuid esineb ka erimeelsusi. Üldises plaanis tõid kõik uuritavad välja õuelastehoiuga seotud positiivseid aspekte ja kasu nii lapse kui täiskasvanu seisukohalt. Samas endale tunnistades, et tegemist on veel kujunemisjärgus oleva ettevõtmisega ning sellest tulenevalt vajavad paljud tegurid parendamist.  

Magistritööga on võimalik tutvuda siin.
Eelmine
Avatud matkapäev 20. mail
Järgmine
Rootsi õuelasteaedade katusorganisatsiooni I Ur och Skur Friluftsfrämjandet õuepedagoogika koolitus

Lisa kommentaar

Email again: