Mittetulundusühingu Lapsed Õue juhatus:

Katre Kesküla, Kaarel Lääne,  Stella Runnel, Mari-Liis Viirsalu

MTÜ Lapsed Õue eetilise tegutsemise põhimõtted.

Kinnitame, et MTÜ Lapsed Õue järgib Vabaühenduste eetikakoodeksit: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks

MTÜ Lapsed Õue majandusaasta aruanded

MTÜ Lapsed Õue 2014 a. majandusaasta aruanne
MTÜ Lapsed Õue 2015 a. majandusaasta aruanne
MTÜ Lapsed Õue 2016 a. majandusaasta aruanne
MTÜ Lapsed Õue 2017 a. majandusaasta aruanne
MTÜ Lapsed Õue 2018 a. majandusaasta aruanne
MTÜ Lapsed Õue 2019 a. majandusaasta aruanne

Mittetulundusühingu LAPSED ÕUE põhikiri

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing LAPSED ÕUE (edaspidi ühing) on Eesti Vabariigis tegutsev mittetulunduslik organisatsioon.
1.2 Ühingu ingliskeelne nimetus on Outdoor Children.
1.3. Ühingu asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik.
1.4. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi Põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest ning käesolevast põhikirjast.
1.5 Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.6 Ühingu majandusaasta on kalendriaasta, mis algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.7 Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ühing on heategevuslik.
1.8 Ühingu tegevuse missiooniks on tervisliku ja keskkonda väärtustava lapsehoiuteenuse pakkumise ning seda toetavate tegevuste kaudu kaasa aidata rahvatervise ja keskkonnasäästmise edendamisele Eestis. Meie missiooniks on tervemad lapsed, kes austavad loodust, tunnevad seda ja oskavad seal toime tulla.
1.9. Missioon saavutatakse läbi järgmiste eesmärkide ja tegevuste:
1.9.1 metsalastehoiu teenuste ja huviringide käivitamine;
1.9.2 loodussõbralike lähenemiste toetamine alushariduses;
1.9.3 kohalike kogukondlike algatuste edendamine ja toetamine;
1.9.4 kursuste, koolituste, väljasõitude jm tegevuste korraldamine;
1.9.5 õuesõppe ja loodushariduse teemalise info vahendamine;
1.9.6 soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte arvestamine oma tegevuse ja eesmärkide planeerimisel;
1.9.7 laste tervise kaitse ja tervisliku toidu väärtustamine lastekasvatuses;
1.9.8 pärimuse väärtustamine alushariduse osana;
1.9.9 säästva ja kestliku elukeskkonna nimel tegutsemine.

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub iga korralise üldkoosoleku päevakorda.
2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
2.6. Ühingu üldkoosolek võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.
2.7. 12 kuud liikmemaksu mittetasunud liikme võib ühingu juhatus liikmete hulgast välja arvata.
2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
– võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;
– võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
– saada teavet ühingu tegevuse kohta;
– astuda ühingust välja teavitades sellest juhatust vähemalt kuu aega ette;
– olla valitud ühingu juhtorganitesse;
– kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi. 
3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
– tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
– tasuda ühingu liikmemaksu. 

IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
– ühingu põhikirja muutmine;
– ühingu eesmärgi muutmine;
– ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
– juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
– majandusaasta aruande kinnitamine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. 
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.
4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosolekukokkukutsumise teate saatmist.
4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
4.10. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

V ÜHINGU JUHATUS
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus. Juhatusel võib olla üks liige (juhataja) või kuni kolm liiget. Ühingu juhataja volituste tähtaeg on kolm aastat
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
– ühingu igapäevategevuse korraldamine;
– ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
– ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
– majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
– ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele. 
5.2. Üldkoosolek valib juhatuse ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. 
5.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikide tehingute tegemisel. 
5.4. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest 
5.5. Juhatajal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

VI MAJANDUSTEGEVUS
6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kolm nädalat enne ühingu korralist üldkoosolekut.
6.2. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele tulumaksuseaduse mõistes

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel antakse alles jäänud vara üle kas avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule vastavalt üldkoosoleku otsusele.