Õhinapõhisest pädevuspõhiseks tegijaks: MTÜ Lapsed Õue uus tase suhtlemises, juhtimises, asjatundlikkuses ja võrgustumises.
Oleme lõpetanud Kodanikkuühiskonna Sihtkapitali ja siseministeeriumi poolt toetatud projekti "Õhinapõhisest pädevuspõhiseks tegijaks: MTÜ Lapsed Õue uus tase suhtlemises, juhtimises, asjatundlikkuses ja võrgustumises" ellu viimist.  Projekti läbiviimist toetab KÜSK 8976,15 euroga.
Projekti eesmärgiks oli  saavutada uus arengutase: sisemiselt professionaalne ja välimiselt parimat eeskuju andev ja ühiskondlikku kõlapinda omav esimese õuelastehoid Eestis.
Projekti käigus luuakse MTÜ Lapsed Õue oskuslikum väliskommunikatsioon ning juhtimine, suurendatakse professionaalsust ja mitmekesistatakse võrgustumist. Selleks:
  • korraldatakse väiskommunikatsiooni koolitus ühingu liikmetele suure avaliku huviga toime tulekuks;
  • juurutatakse uus ja selgem MTÜ juhtimisstruktuur ning lepitakse kokku MTÜ sisekommunikatsiooni põhimõtetes;
  • arendatakse edasi MTÜ visiooni rajada Supilinna õuelasteaed koos õuesõppe koolituskeskusega ning koostatakse koos partneritega ühise nägemuse tulemusel eskiislahendus ja tasuvusanalüüs;
  • osaletakse õuesõppe koolitusel Leedus ühingu asjatundlikkuse tõstmiseks ja rahvusvaheliste kontaktide loomiseks ning koolitatakse õpetajaid ja lapsi võimalikult hästi esmaabi andma looduses olles;
  • luuakse ühingule sisukas õuelasteaia ideed tutvustav kodulehekülg ja Facebooki lehekülg, viiakse läbi sotsiaalmeedia kampaania, koostatakse eestikeelne Vikipeedia leht õuelasteaedade kohta ning valmistatakse õuelasteaia ideed tutvustav promovideo.
Käesolev kodulehekülg on valminud Kodanikkuühisnkonna Sihtkapitali ja siseministeeriumi toel, meie tegevustel saab silma peal hoida facebooki vahendusel siin.

Projekti raames käisime Supilinna päevadel ja korraldasime avatud matkapäeva, millest saab põhjalikumalt lugeda  siit.  Viisime läbi sotsiaalmeediakampaania, mille maandumislehe leiad siit. Koostasime Vikipeedia lehekülje ning väntasime meie MTÜ tegevust tutvustava video. Osalesime esmaabi koolitusel ning saatsime oma armsa õpetaja Kaisa rahvusvahelisele õuesõppe koolitusele. Pidasime järjepidevalt oma uut projekti toel valminud blogi

Eahastaja: Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toetussumma: 8 976,15 Eurot